Salgs og leveringsbetingelser

 

1. Tilbud, ordre og accept
Sælger er Hansen Lellinge A/S og vil i det følgende afsnit blive kaldt HL. Alle priser oplyses ekskl. moms. HL regulerer salgspriser løbende. Alle priser kan oplyses ved henvendelse til HL.

Tilbud fra HL, som ikke angiver særlig acceptfrist bortfalder, såfremt overensstemmende accept fra køber ikke er HL i hænde inden to uger fra tilbuddets dato.

Eventuelle indgående pris- og rabataftaler er gældende indtil videre og kan opsiges uden varsel af HL.

2. Levering og udbringning og betaling
HL leverer i hele Danmark til de gældende priser. Levering kan ske med Post Nord eller andre fragtselskaber efter HL's valg. Fragtpriserne bestemmes og justeres af HL og kan oplyses ved henvendelse.
Til Færøerne, Grønland og Island, samt udlandet sendes alle forsendelser ufranko. 

Leveringstid:
Ordrer bestilt mandag - fredag før kl 14:00 afsendes sædvanligvis samme dag. Ordrer modtaget efter kl 14:00 afsendes næste hverdag. Ordrer modtaget i weekenden (lørdag/søndag), samt helligdage afsendes den kommende hverdag. HL kan ændre forsendelse til egen chauffør, såvidt dette er hensigtsmæssigt. HL tilstræber at oplyse eventuelle forsinkelser i leveringen, så hurtigt som muligt. 

Evt. skaffevarer hjemtages hurtigts muligt. 

3. Betalingsbetingelser
Køber skal betale efter den udstedte fakturas anvisninger eller ved indbetaling til HL's bankkonto med angivelse af faktura nr.

4. Forsinkelser
Hvis forsinkelse ved levering opstår, som følge af arbejdskonflikt eller enhver anden omstændighed, som parterne ikke er herre over, såsom brand, naturkatastrofer, krig, mobiliering eller uforusete militærindkaldelser af tilsvarende omfang, rekvirering, beslaglæggelse, valutarestriktioner, oprør og uroligheder, mangel på transportmidler, almindelig vareknaphed, restriktioner af drivkraft, samt mangler ved eller forsinkelse med leverancer fra underleverandører, som skyldes nogen af de i dette punkt nævnte omstændigheder, forlænges leveringstiden i det omfang, hvori det efter omstændighederne skønnes rimeligt. 

5. Relamation vedr. mangler
Reklamation vedrørende mangler skal foretages skriftlig og straks, manglen måtte være konstateret. Undlader køberens dette, mister han retten til afhjælpning eller ombytning. Vedrørende reklamation henvises i øvrigt til punkt 7. 


HL har intet ansvar for mangler eller forringet udbytte af mangdelfuld leverance udover overnævnte. HL er ikke således ikke erstatningspligtig for driftstab, tabt arbejdsfortjeneste eller andet indirekte tab. 

6. Ansvarsfraskrivelse og produktansvar

HL er kun ansvarlig for personskabe, hvis det bevises at skaden skyldes fejl eller forsømmelse begået af HL eller andre, som firmaet har ansvaret for. HL er ikke ansvarlig for skade på fast ejendom eller løsøre. HL er ikke ansvarlig for formue og driftstab, tabt arbejdsfortjeneste eller andre indirekte tab.
I den udstrækning, HL måtte blive pålagt produktansvar overfor tredjemand, er køberen forpligtet til at holde HL skadesløs i samme omfang, som HL's ansvar er begrænset efter overstående bestemmelser vedrørende produktansvar.

Hvis trejdemand fremsætter krav mod en af parterne om erstatningsansvar i henhold til dette punkt, skal denne part straks underrette den anden herom

7. Reklamation og undersøgelsespligt

Det påhviler køberen, senest ved levering at foretage en grundig undersøgelse, at ydelsen stemmer overens med det kontraktmæssige aftalt. Køberen er forpligtet til omgående at reklamere over mangler, der måtte være konstateret ved sådan en undersøgelse, og køberen kan ikke senere påberåbe sig mangler og forsinkelse kunne være konstateret ved den foreskrevne undersøgelse. Reklamationer i anledningen af mangler skal fremsættes skriftlig og straks ved konstateringen af misligholdelsen.

Ved reklamation overfor mangler skal reklamationen indeholde en redegørelse for manglens beskaffenhed. Ved en sådan reklamation har HL ret til at kontrollere skader på skadestedet og til at foretage undersøgelser af mangelfulde dele, før HL tager stilling til, om manglerne omfattes af den i punkt 6 ovenfor fastsatte pligt for HL. 

Undlader køberen at opfylde de nærværende bestemmelser fastsatte regler, adskæres han for enhver misligholdelsesbeføjelse, det være sig i anledningen af forsinkelse, mangler eller andet.

8. Ejendomsforbehold
HL forbeholder sig, med de begrænsninger der følger af ufravigelige retsregler, ejendomsretten til det solgte indtil hele købesummen med tillæg af eventuelle omkostninger og renter er betalt. Ved omdannelse eller bearbejdning af det solgte opretholdes ejendomsforbeholdet, således at det omfatter den omdannede eller bearbejede genstand i et omfang svarende til den værdi, det solgte repræsenterede ved salget.

9. Værneting og lovvalg
Enhver tvistighed mellem parterne afgøres ved de ordinære domstole og ved anvendelse af danskret.

10. Returnering
Varer modtages kun retur efter forudgående aftale i hvert enkelt tilfælde, og kun såfremt varerne er kurante og i udbrudt, ubeskadiget og original emballage. I modsat fald kan varen afvises. Ved aftalt returnering tilbagesendes varen altid franko og altid vedlagt kopi af følgeseddel eller faktura. Ved returnering beregnes et omkostningsfradrag som fradrages krediteringen. Efter 3 måneder vil kreditering ikke finde sted. Varer solgt i brudt emballering eller opskåret på metermål samt varer hjemtaget specielt eller fremstillet efter opgave tages ikke retur

Taastrup 2018